هزینه های پرداختنی معوقه- تحقق نیافته

یکی از انواع اصلی بدهی های کوتاه مدت مؤسسه که از انباشت هزینه های پرداخت نشده حاصل می شود،مانند پرداخت حق مرخصی کارمندان یا طرح پاداش مبتنی بر سود که تا دوره ی بعدی پرداخت نشده است. احتیاط:عناوین خاص این بدهی ها از مؤسسه ای به مؤسسه ی دیگر فرق می کند.ممکن است آن را تحت عنوان بدهی های معوقه،هزینه های معوقه و یا سایر نام های حسابداری مشابه مشاهده کنید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد