هزینه های ثابت

هزینه هایی که در کوتاه مدت بدون تغییر باقی می ماند و با میزان فروش و درآمد حاصل از فروش تغییری نمی کند-مثال های رایج،اجاره بهای ساختمان،حقوق اغلب کارمندان،مالیات بر دارایی و صورت حساب ماهانه ی تلفن است. هزینه های ثابت ظرفیت انجام عملیات و فروش را فراهم می کند.هزینه های ثابت تولید،ظرفیت تولید را فراهم می کند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد