پاوشت-پاورقی

به پا نوشت کتاب فکر کنید.پانوشت ها ضمیمه ی سه صورت مالی اصلی اولیه هستند.برای ارائه ی اطلاعات تفصیلی که مستقیماً نمی توان در بدنه ی صورت مالی قید کرد.معروف است که خواندن پانوشت ها دشوار است،بد نوشته شده،بیش از حد به جزئیات می پردازد و بسیار فنی است. متأسفانه در پس این معایب حقایق بسیاری نهفته است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد