جریان های نقدی آزاد- نقد اماده برای مصرف

بسیاری این عبارت را به قصد بیان گردش وجوه نقد حاصل از سود به کار می برند،اگرچه برخی از نویسندگان مصارف سرمایه را از این عدد استنتاج می کنند و بقیه آن را سود سهام نقدی در نظر می گیرند. این اصطلاح نسبتاً جدید است و هر کسی آن را به یک روش به کار نمی برد.مطمئن شوید که هنگام به کار بردن این اصطلاح منظور شخصی را متوجه می شویدمنبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد