دفتر کل

مجموعه ی کاملی از کل حساب های مورد استفاده در شرکت(یا مؤسسات دیگر) برای ثبت اثرات مالی فعالیت های مؤسسه.کمابیش مترادف است با فهرست حساب ها.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد