اصول عمومی پذیرفته ی حسابداری

روش های تأیید شده ی حسابداری و استانداردهای مربوطه که باید به منظور محاسبه و گزارش درآمد و هزینه های ،ارائه ی دارایی ها،بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه، و نیز گزارش گردش وجوه قد در صورت های مالی ،مورد استفاده ی مراکز کسب و کار و سازمان های غیر انتفاعی خصوصی قرار گیرد.بسیاری از اجزای اصول پذیرفته ی حسابداری سال های متمادی ست که تغییر نکرده است،اما سایر اجزا در معرض تغییر کند و به روز آوری قرار دارد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد