فرض تداوم فعالیت- فرض تداوم بقا

این فرض حسابداری که مؤسسه به عملکرد خود ادامه می دهد و مجبور به تسویه ی دارایی های خویش نخواهد شد.فرضی قابل قبول که در اکثریت موارد مصداق دارد،اما حسابدار به دنبال شواهد و مدارکی است که خلاف این فرض را ثابت کند،که در اینصورت روش های حسابداری دیگری کاربرد دارد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد