سرقفلی

دو معنی مختلف دارد،لذا دقت کنید .این عبارت می تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی شرکتی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم میکند.در این حالت یعنی مؤسسه دارایی های مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده است.در معنای دوم،مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلی ای که در طول سال ها به وسیله ی سازمان دیگری ایجاد شده است،مبلغی نقد بپردازد.تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد