حاشیه ی سود

معادل درآمد حاصل از فروش منهای بهای تمام شده ی کالای فروش رفته طی دوره است.بر مبنای واحدی ،حاشیه ی سود معادل قیمت فروش منهای بهای تمام شده ی کالا در هر واحد است.ایجاد حاشیه ی سود کافی نقطه ی شروعی برای تصمیم گیری در مورد درآمد خالص یا سود ویژه است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد