هزینه ی منتسب –هزینه ی نسبت دادنی

هزینه ای فرضی که مبنایی برای مقایسه قرار می گیرد. یک مثال هزینه ی منتسب سرمایه ی مالکانه است. در طول سال ،هیچ هزینه ای برای استفاده از سرمایه ی سهامداران ثبت نمی شود.اما برای قضاوت در مورد مؤثر بودن سود ویژه،نرخ بازده سرمایه (ROE) با بهره ای مقایسه می شود که اگر این سرمایه در جای دیگری سرمایه گذاری می شد،به دست می آمد .این نرخ دم بازده،یک هزینه ی منتسب است که در معنا بسیار به هزینه ی فرصت نزدیک است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد