صورت سود وزیان

صورت مالی که هزینه ها و درآمد حاصل از فروش را طی دوره خلاصه میکند و یک یا چند خط سود را گزارش می کند.سود و زیان های غیر مترقبه نیز در این صورت مالی گزارش می شود.صورت سود و زیان یکی از سه صورت مالی اصلی مؤسسات است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد