مالیات بر درآمد پرداختنی

بخشی از هزینه ی مالیات بر درآمد برای سالی که هنوز در پایان سال مالی به دولت پرداخت نشده ،اما به زودی ارسال می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد