کنترل داخلی(حسابداری)-نظارت داخلی

فرم ها،فرایندها و رویه های حسابداری که برای پیشگیری از خطا و به حداقل رساندن اشتباهات و کلاهبرداری ها(ورای آنچه برای حفظ ثبت ها نیاز است).به کار می رود.رویه های رایج کنترل داخلی شامل نیاز به امضای دو مدیر برای تأیید تبادلات مالی بیشتر از مبلغ خاص،محدود کردن مسیرهای ورودی و خروجی کارمندان ،استفاده از دوربین های مداربسته ،مجبور کردن کارمندان به استفاده از مرخصی ،ایجاد سیستم بازرسی و انبار گردانی از پیش اعلام نشده.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد