فعالیت های سرمایه گذاری

یکی از سه دسته گردش وجوه نقد گزارش شده در صورت گردش وجوه نقد است.این فعالیتها عمدتاً مخارج سرمایه ای شرکت در طول سال هستند که اهم سرمایه گذاری بلند مدت شرکت را تشکیل میدهد.ممکن است شرکت در طی سال برخی دارایی های ثابت را واگذار کند و درآمد حاصل از این واگذاری (اگر واگذار شود) در این بخش از صورت گردش وجوه نقد گزارش می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد