سود تسویه به روش لایفو

نتیجه ی منحصر به فرد روش اولین صادره از آخرین وارده(لایفو)است.که وقتی پیش می آید که واحدهای کمتری جایگزین واحدهای فروخته شده در طی دوره شود. کاهش در موجودی کالا سبب می شود که حسابدار برای محاسبه ی هزینه ی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته به سراغ بهای تمام شده ی طبقات قبلی موجودی کالا برود.لذا در این حالت،سودی غیر مکرر در حاشیه ی سود بروز می کند که تقریباً معادل ما به التفاوت بهای تمام شده ی قبلی بهای تمام شده ی کنونی موجودی کالاست.سود تسویه به روش لایفو باید در پاورقی صورت های مالی افشا شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد