شرکت با مسئولیت محدود

یک نوع نسبتاً جدید سازمان تجاری که تلفیقی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی خاص.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد